Az egység a Szentlélek ajándéka – mondta a pápa a romániai főpásztoroknak

XVI. Benedek pápa február 12-én fogadta az ad limina látogatásukat végző romániai főpásztorokat. Beszédében fontos feladatként jelölte meg a hit megőrzését és továbbadását, a keresztény családok védelmét és támogatását, a keresztény értékek érvényesítést a társadalomban. Kitért az ortodoxok és katolikusok közötti párbeszéd fontosságára is.

A pápa köszöntötte Románia és a Moldovai Köztársaság keresztény közösségeit, amelyeket a múltban nagy megpróbáltatás sújtott. Tisztelettel adózott a püspököknek, papoknak, szerzeteseknek, szerzetesnőknek és világi híveknek, akik az üldöztetés idején rendíthetetlenül ragaszkodtak Krisztushoz és egyházához, sértetlenül megőrizve hitüket.
Utalt rá, hogy a romániai főpásztorok különféle szertartású közösségek élén állnak, amelyeknek mély gyökerekkel rendelkező hagyományai gazdagságukkal a szeretetközösséget szolgálják.
XVI. Benedek köszönetét fejezte ki a romániai főpásztoroknak azért a nagylelkű elkötelezettségért, amellyel szolgálják hazájuk katolikus közösségének újjászületését és fejődését. A hit örökségének megőrzése és továbbadása az egész egyház, de különösen a püspökök feladata. A híveket vezessék el az érett és felelős keresztény hit útjára. Fordítsanak nagy gondot a hitoktatásra, a szentségekre való felkészítésre. Szükség van a Szentírás, a katolikus egyház katekizmusa, az egyházi tanítóhivatal, a II. Vatikáni Zsinat és a pápai enciklikák ismeretének elmélyítésére. A lelkipásztori program nagy elkötelezettséget igényel minden nemzetiségű és szertartású katolikus lelke javát szolgálva. Ehhez pedig szükség van arra, hogy tanúságot tegyenek az egységről, folytassanak őszinte párbeszédet és ténylegesen működjenek együtt. Ne feledjék, hogy az egység elsődlegesen az egyházat vezető Szentlélek ajándéka.
A papságnak szentelt évben a pápa arra buzdította a romániai püspököket, hogy viseljék gondját papjaiknak, akik az Úr szőlejében elsődleges és értékes munkatársaik. Fordítsanak nagy gondot az egyházmegyéikben jelen lévő szerzetesrendekre is.
A papi és szerzetesi hivatások virágzása függ a keresztény családok erkölcsi és vallási egészségétől – hangsúlyozta Benedek pápa. Sajnos napjainkban számos veszély fenyegeti a család intézményét a szekularizált és irányt veszített társadalomban. A katolikus családok, amelyek a megpróbáltatások idején nagy árat fizettek evangéliumi hűségükért, most nem mentesek az abortusz, a korrupció, az alkoholizmus, a kábítószer, vagy az emberi méltósággal ellentétes születésszabályozási eszközök csapásától. Ezekre a kihívásokra úgy lehet válaszolni, ha megfelelő plébániai tanácsadókat létesítenek a családok és a fiatalok lelkipásztori ellátására.
Elő kell segíteni továbbá, hogy a keresztény értékek jelen legyenek a társadalomban. Az egyház jelentősen hozzá akar járulni a kiengesztelődött és szolidáris társadalom építéséhez, feltartóztatva az elvilágiasodás folyamatát. Az ipari és mezőgazdasági rendszer átalakulása, a gazdasági válság, a kivándorlás nem kedveznek a hagyományos értékeknek, amelyeket ismét meg kell erősíteni.
A pápa ezután a katolikusok és ortodoxok közötti testvériség tanúságtételéről szólt. A megosztottság helyet nyissák meg szívüket a kiengesztelődésnek. A Szentatya tudatában van ezen a téren azoknak a nehézségeknek, amelyekkel a katolikus közösségeknek szembe kell nézniük. Reméli, hogy az igazságosság és a szeretet lelkiségének megfelelően találnak megoldást a kérdésekre.
2009 májusában a romániai hívek megemlékeztek Tiszteletreméltó II. János Pál hazájukban tett apostoli látogatásának 10. évfordulójáról. Az isteni Gondviselés lehetővé tette, hogy Péter utóda felkeressen egy többségében ortodox nemzetet, ahol évszázadok óta jelentős katolikus közösség van jelen. A látogatás által felkeltett egység utáni vágy táplálja imáikat, a párbeszédet és közös kezdeményezéseiket. Ma az ortodoxok és katolikusok közötti együttműködés különösen fontos területe Európa keresztény gyökereinek és a keresztény értékeknek a védelme, a közös tanúságtétel a család, a bioetika, az emberi jogok, az erkölcsös közélet, a környezetvédelem kérdéseiben.
Az ortodoxok és katolikusok közötti építő párbeszéd nemcsak hazájuk, hanem egész Európa javát szolgálja – mondta XVI. Benedek pápa, majd apostoli áldásával búcsúzott a romániai főpásztoroktól.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
 

Sajat címkek: