Szent Ferenc stigmatizációja - Celánói Tamás által összeállított életrajz szerint

III. fejezet A Szeráf képét viselő megfeszített ember látomásáról

94 Amikor – halála előtt két évvel – az Alverna hegyén épült és róla Alvernának nevezett remeteségben időzött, egy isteni látomás keretében úgy tűnt szentünknek, mintha egy férfiú lebegett volna fölötte, akinek Szeráf módjára hat szárnya volt, s aki kiterjesztett karjaival és összekötött lábaival egy keresztre volt szegezve. Két szárnya magasan feje fölé nyúlt, kettő repülésre, míg másik kettő egész testének befödésére szolgált. A Magasságbeli boldogságos szolgája, mikor megpillantotta a látomást, nagy csodálkozással telt el, de semmiképpen sem tudta kihámozni értelmét. Egyrészt módfelett örült a kegyes és szeretetteljes tekintetnek, melyet a kimondhatatlan szépségű Szeráf rávetett, másrészt viszont a kereszt látása, melyre rá volt szegezve, valamint kínszenvedésének keserűsége mély megrendüléssel töltötte el.

Sajat címkek: 

Rajz és kézműves pályázat

Ferenc pápa az Admirabile signum kezdetű apostoli levélben írja a betlehem jelentéséről és értékéről: „A betlehem csodálatos jele, mely annyira kedves a keresztény népnek, mindig ámulatba ejt és csodálkozással tölt el bennünket. Amikor megjelenítjük Jézus születésének eseményét, akkor voltaképpen egyszerűen és örömmel Isten fia megtestesülésének titkát hirdetjük. A betlehem ugyanis mintegy élő evangéliumként a Szentírás oldalainak túlcsordulása. Amikor szemléljük a karácsonyi születés jelenetét, lélekben útra kell indulnunk, mert vonz bennünket annak alázata, aki emberré lett, hogy minden emberrel találkozzon. És ekkor felfedezzük, hogy ő annyira szeret bennünket, hogy eggyé válik velünk, hogy mi is egyesülhessünk vele.”

Sajat címkek: 

A Greccioi Karácsony - A nem rég megtalált életrajz alapján

[Szent Ferenc] szüntelenül a legnagyobb figyelemmel idézte fel lelkében az Úr minden szavát és cselekedetét, és különösen azokat, melyek az evangélium szentséges könyveiben Krisztusról szólnak, a miatt a hatalmas szeretet miatt, ami lángolt benne, valamiféle szemléltetés segítségével meg kívánta jeleníteni.

Sajat címkek: 

A jászolról, melyet az Úr születésnapján állíttatott - Celanói Tamás szerint

Celanói Tamás, Szent Ferenc első életrajza

XXX. fejezet.
A jászolról, melyet az Úr születésnapján állíttatott

84 Szentünknek legfőbb törekvése, legforróbb vágya és legelszántabb eltökélése az volt, hogy mindenütt és mindenben megtartsa a szent Evangéliumot, és tökéletesen, teljes éberséggel, teljes odaadással, elméjének teljes megfeszítésével és szívének minden rezdülésével kövesse a mi Urunk Jézus Krisztus tanítását és utánozza példáját.

Egy pillanatra sem szűnt meg tehát szavairól elmélkedni, és beható szemlélődéssel szüntelenül szem előtt tartotta cselekedeteit. Különösen a megtestesülés alázatossága és a kínszenvedés szeretete fészkelte be magát olyan mélyen emlékezetébe, hogy mellettük alig tudott másra gondolni.

Ebből a szempontból különösen nevezetes és emlékezetre méltó az az ünnepség, melyet halála előtt három esztendővel1 Greccio városka határában a mi Urunk, Jézus Krisztus születésnapjának tiszteletére rendezett.

Sajat címkek: 

„A Pápa hangját erősítjük”

Mindnyájunk számára nagy öröm és megtiszteltetés Ferenc pápa csíksomlyói látogatás, amelyre előreláthatólag június 1-jén kerül sor. A Pápa és a nagyszámú zarándok találkozásának és a közös szentmisének az előkészítése komoly anyagi befektetést igényel.

Sajat címkek: 

Köszönetnyilvanítás - levéltár támogatása

A Kisebb Testvérek

 

Szent István királyról nevezett

 

Erdélyi Rendtartománya

 

köszönetét fejezi ki

 

 

aki a 2018-as évben az

 

MKO-RO-1-2018-000016.számú pályázat keretében

 

250.000 forinttal

 

támogatta a Ferences Levéltár kialakításának első lépéseit.

Sajat címkek: 

Köszönet a támogatásért

Minden család számára – amelyet az Úr jónak látott utódokkal megáldani – nagy feladat a következő nemzedék nevelése, a jövőbeli feladatokra, az életre való felkészítése. E nemes feladat teljesítésében minden család sok segítségre számíthat: tanítók, tanárok, jó esetben nagyszülők, rokonok állnak támaszként mellettük, akik szellemiekben, lelkiekben, s ha szükséges anyagiakban támogatják a jövő nemzedékét nevelőket. Nincsen ez másként egy szerzetesi közösségben sem: ...

Sajat címkek: 

+ P. Ferencz Béla Ervin OFM

Teremtő mennyei Atyánk akaratában megnyugodva és a boldog viszontlátás reményében közöljük, hogy

P. Ferencz Béla Ervin OFM

rendi testvérünk

 

életének 97., szerzetességének 79., papságának 74. évében 2016. november 6-án elhunyt.

2016. november 7-én, hétfőn 16 órakor a csíksomlyói kegytemplomban mutatunk be érte engesztelő szentmise áldozatot. Kedden Gyergyószárhegyen lesz felravatalozva, temetésére pedig 2016. november 9-én, szerdán a 13 órakor kezdődő szentmise után kerül sor a gyergyószárhegyi ferences kolostor temetőjében.

Sajat címkek: 

Ferenc pápa beszéde a 2015-ös Nagykáptalan tagjaihoz

Kedves kisebb testvérek!

 

Isten hozott benneteket! Köszönöm Michael Perry, miniszter generálisnak a szívélyes szavait és minden jót kívánok neki ahhoz a feladathoz, amelyre ismét megbízást kapott. Kiterjesztem üdvözletemet az egész Rendre, különösen az idős és beteg testvérekre, akik a Rend emlékezete és a megfeszített Krisztus jelenlétének a tanúi a Rendben.

 

A reflexiónak és az imádságnak ezekben a napjaiban, az identitásotoknak két létfontosságú eleme vezetett benneteket, éspedig a minoritás és testvériség.

Sajat címkek: 

Oldalak