Ferences jubileumok

Szent Ferenc tranzitusának – ebből az életből az örök életbe való átmenetének – 800 éves évfordulójára készülve megünnepeljük és felelevenítjük életének fontosabb mozzanatait:

 • 2023

  • A Megerősített Regula (1223) és

  • A grecciói karácsony (1223) megünneplése

 • 2024

  • A stigamtizációra (1224) való emlékezés

 • 2025

  • A Naphimnusz (1225) megünneplése

 • 2026

  • Szent Ferenc tranzitusa (1226)

Az ezzel kapcsolatos anyagokat találhatják lennebb.

 

Szent Ferenc stigmatizációja - Celánói Tamás által összeállított életrajz szerint

III. fejezet A Szeráf képét viselő megfeszített ember látomásáról

94 Amikor – halála előtt két évvel – az Alverna hegyén épült és róla Alvernának nevezett remeteségben időzött, egy isteni látomás keretében úgy tűnt szentünknek, mintha egy férfiú lebegett volna fölötte, akinek Szeráf módjára hat szárnya volt, s aki kiterjesztett karjaival és összekötött lábaival egy keresztre volt szegezve. Két szárnya magasan feje fölé nyúlt, kettő repülésre, míg másik kettő egész testének befödésére szolgált. A Magasságbeli boldogságos szolgája, mikor megpillantotta a látomást, nagy csodálkozással telt el, de semmiképpen sem tudta kihámozni értelmét. Egyrészt módfelett örült a kegyes és szeretetteljes tekintetnek, melyet a kimondhatatlan szépségű Szeráf rávetett, másrészt viszont a kereszt látása, melyre rá volt szegezve, valamint kínszenvedésének keserűsége mély megrendüléssel töltötte el.

Sajat címkek: 

Rajz és kézműves pályázat

Ferenc pápa az Admirabile signum kezdetű apostoli levélben írja a betlehem jelentéséről és értékéről: „A betlehem csodálatos jele, mely annyira kedves a keresztény népnek, mindig ámulatba ejt és csodálkozással tölt el bennünket. Amikor megjelenítjük Jézus születésének eseményét, akkor voltaképpen egyszerűen és örömmel Isten fia megtestesülésének titkát hirdetjük. A betlehem ugyanis mintegy élő evangéliumként a Szentírás oldalainak túlcsordulása. Amikor szemléljük a karácsonyi születés jelenetét, lélekben útra kell indulnunk, mert vonz bennünket annak alázata, aki emberré lett, hogy minden emberrel találkozzon. És ekkor felfedezzük, hogy ő annyira szeret bennünket, hogy eggyé válik velünk, hogy mi is egyesülhessünk vele.”

Sajat címkek: 

A Greccioi Karácsony - A nem rég megtalált életrajz alapján

[Szent Ferenc] szüntelenül a legnagyobb figyelemmel idézte fel lelkében az Úr minden szavát és cselekedetét, és különösen azokat, melyek az evangélium szentséges könyveiben Krisztusról szólnak, a miatt a hatalmas szeretet miatt, ami lángolt benne, valamiféle szemléltetés segítségével meg kívánta jeleníteni.

Sajat címkek: 

A jászolról, melyet az Úr születésnapján állíttatott - Celanói Tamás szerint

Celanói Tamás, Szent Ferenc első életrajza

XXX. fejezet.
A jászolról, melyet az Úr születésnapján állíttatott

84 Szentünknek legfőbb törekvése, legforróbb vágya és legelszántabb eltökélése az volt, hogy mindenütt és mindenben megtartsa a szent Evangéliumot, és tökéletesen, teljes éberséggel, teljes odaadással, elméjének teljes megfeszítésével és szívének minden rezdülésével kövesse a mi Urunk Jézus Krisztus tanítását és utánozza példáját.

Egy pillanatra sem szűnt meg tehát szavairól elmélkedni, és beható szemlélődéssel szüntelenül szem előtt tartotta cselekedeteit. Különösen a megtestesülés alázatossága és a kínszenvedés szeretete fészkelte be magát olyan mélyen emlékezetébe, hogy mellettük alig tudott másra gondolni.

Ebből a szempontból különösen nevezetes és emlékezetre méltó az az ünnepség, melyet halála előtt három esztendővel1 Greccio városka határában a mi Urunk, Jézus Krisztus születésnapjának tiszteletére rendezett.

Sajat címkek: