Káptalan a ferenceseknél


 


Az erdélyi ferencesek új elöljárói: a tartományfônök,
Orbán Szabolcs (az alsó sorban középen),
a helyettese, Böjte Mihály (az alsó sor jobb szélén)
és a definitorok testülete
 

Április 28–30. között az erdélyi, Szent István királyról nevezett ferences rendtartomány rendes, soron levő választó káptalanra gyűlt össze Csíksomlyón. A káptalan a ferences rend megalapításának, a szentatya által jóváhagyott regulájának 800. jubileumi évében gyűlt össze.

E jubileumi év is meghatározója volt a ferencesek ezen összejövetelének, de nem csak. Rendes körülmények között minden ferences rendtartomány – így az erdélyi is –általában háromévenként össze szokott gyűlni rendes, illetve választó káptalanra. Az ilyen káptalanon, mint ezen is, ami a fent megnevezett időpontban volt Csíksomlyón, a rendtartományhoz tartozó ferences testvérek az elmúlt időszakra vonatkozóan áttekintik életük részleteit. Valójában nem egy új program kialakításáról, hanem egy, a ferencesek által sokszor bejárt útról van szó, amelyen a testvérek a Lélek indítására azon igyekeztek, hogy észrevegyék, amit eddig kevésbé tartottak fontosnak, ami evangéliumi életük teljességéhez hozzátartozik. Ez a káptalan egyben választó káptalan is volt: hat-, illetve háromévenként a rendtartomány élére új elöljárót, miniszter provinciálist, illetve tanácsadó testületet választanak. A ferences rend előírása szerint a miniszter provinciálist hat évre választja a rendtartomány, illetve még három évre visszaválaszthatja. Az erdélyi ferences rendtartományban e feladatot kilenc éven át fr. Páll Leó OFM látta el a maga emberségével, gondoskodó szeretetével és irgalmas józansággal. Most tehát az ő mandátumának teljes lejártával a káptalan fr. dr. Orbán Szabolcsot, eddigi szászsebesi tanulmányi rendházi elöljárót, a gyulafehérvári hittudományi főiskola erkölcsteológia tanárát választotta meg új miniszter provinciálisnak. Helyettese fr. Böjte Mihály OFM, a definitorok pedig fr. Páll Leó OFM, fr. Albert Leander OFM,  fr. Péter Arthur OFM és fr. Kovács Antal OFM. Szolgálatuk nemcsak az erdélyi ferences rendtartomány szolgálatát jelenti, hanem az egész egyházét, azaz Krisztus testének a szolgálatát. Az ő szolgálatuknak és egyben az összes ferences testvér evangéliumi életének táplálója az, aki „az élet kenyerének” nevezte magát. Imádkozzunk, hogy a ferences testvérek, a „barátok” újonnan megválasztott elöljáróikkal az Úrra hagyatkozva, belőle táplálkozva éljék meg Istennek szentelt életüket, hivatásukat.

Laczkó-Dávid Anaklét OFM

www.vasarnap.katolikhos.ro/archivum/2009/0919/8.html

 

Sajat címkek: