Kollégium szentelés Désen (2006. november 12.)

Munkálkodás a tudomány és jámborság jegyében

Munkálkodás a tudomány és jámborság jegyében
Új épületben a Dési Római Katolikus Szórványkollégium

Nyolc korszer?en felszerelt, kényelmes szoba várja a Dési Római Katolikus Szórványkollégium újonnan felújított épületében a 28 bentlakó magyar gyereket a dési ferences kolostor jóvoltából. Péter Arthur testvér, a kolostor házf?nöke a Szabadság kérdésére elmondta: immár hat éve m?ködik a dési szórványkollégium, akkor tíz alatt volt a bentlakók száma, korábban a gyerekek a kolostor épületében, illetve egy másik lakásban voltak elhelyezve. Tavaly júliusban sikerült visszakapni a ferencesekt?l egykor elvett épületet, amiben nagy része volt Széll Ern? gondnok úr elszánt munkájának.

Az épület, mint annyi hozzá hasonló, lepusztulva jutott vissza egykori tulajdonosához, a rendházhoz, korábban takarékpénztár, m?helyek és egyebek m?ködtek benne, volt tulajdonosai nem gondozták. Több milliárd lejes befektetéssel, külföldi rendházak, a katolikus egyház anyagi hozzájárulásával, illetve magánadományokból sikerült ismét lakhatóvá tenni az épületet, amelyben nyolc, fürd?szobával ellátott szobát alakítottak ki. Az új épület szombati szentelésére azonban nem kerülhetett volna sor azok nélkül, akik kétkezi munkájukkal, illetve ezernyi más, kevésbé látványos módon járultak hozzá az építkezés menetéhez.

A kollégiumban lakó magyar gyerekeket „verbuválni" kellett, meséli a házf?nök, hiszen gyakran a szerény anyagi körülmények között él? családok képtelenek el?teremteni a taníttatáshoz szükséges összeget. A dési iskolában tanuló gyerekek teljes ellátást kapnak a ferences rendt?l, nevel?k vigyáznak fel rájuk, akik segítenek a tanulásban is. A költségekhez jelképes összeggel járulnak hozzá a szül?k, a nagyon rossz szociális helyzetben lev? gyerekek pedig csak részben fizetnek, de olyanok is vannak, akiket kizárólag a rend támogat.

A szentelés ünnepsége szentmisével indult, amelyet f?tisztelend? Tamás József püspök celebrált, beszédében a megmaradás és az önazonosság meg?rzése ünnepének nevezte a napot. Emlékeztetett: mindannyiunk felel?ssége, hogy olyan világot építsünk, amelyben mi és az utánunk jöv?k is jól érezhetik magukat. Ezért, ahogy az egykori tanintézeteknek, a mostaniaknak is meg kell szívlelniük: csak a tudomány és jámborság együttese jelenthet értéket – ne csak nagy szellemek, nagy jellemek is legyünk!

A misét követ?en az új épület zsúfolásig telt udvarán folytatódott az ünnepség, Páll Leó, az erdélyi ferences rendtartomány f?nöke a szerzetesi hivatásról szólva így fogalmazott: a szerzetes egészen az Istené, és egészen az embereké. Nyilván könnyebb lett volna a dési ferenceseknek, ha az épületnek valamiféle jövedelmez? funkciót szánnak, ?k azonban felismerték, mit kell tenniük. Eckstein-Kovács Péter szenátor rövid felszólalásában úgy értékelte: aki magyar iskolába jár, az nem szakad el nyelvét?l, kultúrájától, megmarad magyarnak. – Nincs hátországunk, se anyaországunk, de embereink vannak, és így tudunk élni, fennmaradni – fogalmazott Kovrig Annamária a dési RMDSZ nevében, aki Füstös Olivér Wass Albert összeállítását követ?en kapott szót. – Nem elég tudomásul vennünk a magyar iskolák helyzetét, cselekednünk is kell – mondta. Az ünnepséget a Regösök furulyáscsoport m?sora zárta, majd a szentelés szertartása következett.

Farkas Imola

Forrás: Szabadság

2006

Szórványkollégium-avató Désen

Mayla Júlia

Nekünk, magyaroknak nincs hátországunk, és anyaországunk se igen van. De vannak embereink, híveink és ez a hátországunk, ebb?l tudunk élni és megmaradni" - mondta a szórványmagyar kisdiákok dési szórványkollégiuma átadási ünnepségén Eckstein-Kovács Péter Kolozs megyei szenátor. A 32 fér?helyes épületet - amelynek emeleti részét fiúknak, földszintjét lányoknak alakították ki - Tamás József római katolikus segédpüspök szentelte meg a diákok m?sora után. Az átadási ünnepséget szentmise el?zte meg, melyen részt vettek azoknak a településeknek a református és katolikus lelkészei, ahonnan gyerekek érkeztek a bentlakásba. A dési középiskola 9. osztálya idén a bentlakók nélkül talán be sem indulhatott volna, hisz a helyi magyar gyerekek száma látványosan csökkent. Az ünnepségen Eckstein mellett jelen volt Máthé András Levente Kolozs megyei képvisel?, László Attila, Kolozs megye RMDSZ-elnöke, Kerekes Sándor, Kolozs megye tanácsának alelnöke, meghívottak, bentlakó diákok és szüleik, valamint dési ferences testvérek.

"Könnyebb gyertyát gyújtani, mint panaszkodni, hogy sötét van - mondta Kovrig Annamária, dési RMDSZ-alelnök köszönt?beszédében. - Akik összefogással és áldozatkészséggel építenek, meger?sítik kezüket a jóra. A ferences testvérek célja a szórványkollégium beindítása volt. Cél, mely mindannyiunké, reformátusoké, katolikusoké."

Forrás: Új Magyar Szó

Sajat címkek: