Hírek

 

 

Elutaztunk önmagunkhoz - lelkigyakorlat (Brassó, 2007. jan. 11)

Elutaztunk önmagunkhoz

... hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy f?szálon a pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.”
                                          József Attila

   


Sajat címkek: 

Szokatlan Pásztorjáték a Brassó-i Ferenceseknél (Brassó, 2006. dec. 30)

Nem a tartalma volt szokatlan, hanem az el?adói, hiszen a „Korábban” született Testvérek, a megszokás korlátait átlépve bátran vállalkoztak arra, hogy Róbert testvér ötletét valóra váltsák.

Mivel templomunkat inkább az id?sebb korosztály látogatja, - nem vagyunk plébánia – ezért támadt az a gondolat, hogy Karácsony szent estéjén az ? segítségükkel elevenítsük föl a 2000 éve történteket.

Sajat címkek: 

Mikulásjárás a Brassó-i FVR-nél (Megkésett képes beszámoló - 2006. december 28.)


Mint ahogy a beszámoló megkésett, ugyanolyan késve érkezett, a brassói Csiszér Elekr?l nevezett Ferences Világi Rend tagjaihoz a Mikulás is, a brassói ferences kolostorba. December 6 helyett, csak december 17-én jött meg a FVR tagjaihoz. De ez a „korábban született” Testvérek lelkesedését nem zavarta, nagy izgalommal és jókedvvel fogadták Szent Miklós püspök helyettesét. Err?l a mellékelt képek is tanúskodnak.

Sajat címkek: 

Actio franciscana (Brassó - 2006. dec. 20)

Actio franciscana


Novemberben született a gondolat, hogy a brassói ferences rendház tagjaiként tegyünk valami olyant Karácsony szent ünnepére készül?ben, ami sajátosan ferences.

A Regulában Ferenc atyánk arra biztat bennünket, hogy: „mint zarándokok és jövevények, akik szegénységben és alázatosságban szolgálnak e világban az Úrnak, menjenek bizalommal alamizsnát gy?jteni…” (Reg 6,2) De arról is beszél, hogy „ha az anya táplálja és szereti test szerinti fiát, milyen gondos szeretettel kell kinek-kinek szeretnie lélek szerinti testvérét”. (Reg 6,8)

Sajat címkek: 

Kerületi ifjúsági lelkinap a Boldog Özséb plébánián (2006. dec. 19.)

„Életünk válasz Jézus Krisztus hivására”

„Életünk válasz Jézus Krisztus hívására”

E jelmondat szellemében került sor december 16-án a Kézdi Orbai F?esperesi Kerület adventi ifjúsági lelkinapjára a Boldog Özséb Kézdivásárhely-i plébánián.

A házigazdák el?készít? munkájának köszönhet?en több mint hetven helyi és kerületbeli fiatal kezdhette el a napot a bevezet? szentírási (Mtörv 30, 15-19) rész felolvasása és Szent Ferenc atyánk „Uram tégy engem…” kezdet? ima elvégzése után.

Sajat címkek: 

Aranymise Székelyudvarhelyen (2005. dec. 9)

december 9. 13:02

Ma délelőtt 11 órakor tartotta aranymiséjét Papp Károly Leonárd szerzetes a ferences templomban.

A szentmisén megemlékeztek arról a küzdelmes életútról, amelyet a ferences szerzetesközösség helytálló tagjaként végigjárt a rend hányattatott évtizedeiben. Lelkipásztori munkájára Désen, Désaknán, Marosszentgyörgyön, Marosvásárhelyen és Kolozsvárott is sokan emlékeznek, ugyanakkor kiemelkedik levéltári kutatásaiból eredező szerzői tevékenysége is.

Sajat címkek: 

Ferences est a Brassó Bolonyai Plébánia Kolping Családjánál (2006. nov. 18.)


Rendalapításunk 800-ik (2009) évfordulójára készül?ben, a Brassói ferences jelenlét 500-ik évfordulója kapcsán, szívesen tettünk (fr. Róbert és fr. Szilveszter) eleget november 7-én este, a Brassó Bolonyai Plébánia Kolping Családja meghívásának: beszélnénk a ferencességr?l.

A szép számban összegy?lt Kolping Család (gyerekek, fiatalok, középkorúak és id?sek) tagjainak Róbert testvér az el?adás els? részében Szent Ferenc atyánkról (1182 – 1226) beszélt, aki fiatalon az élet értelme után kutatva az Evangéliumba ütközik. Felszabadultan fellélegzik, mert az évszázadok távolából rátalál arra, aki „kezdetben volt”, az Élet Szavára, a Názáreti Jézusra.

Életvitelét látva mások is csatlakoznak hozzá. A szegénység, tisztaság és engedelmesség evangéliumi tanácsokat megtartva.

Tehát nem a korabeli újdonságokat vadásza, nem a különböz? jelenések után szaladgál, hanem a gyökerekhez, az evangéliumhoz, a tiszta forráshoz tér vissza, abból merít.

Sajat címkek: 

Paul Josef Nardini (a mallersdorfi nővére alapítója) boldoggáavatása (2006. okt. 22.)

  

  Vasárnap, 2006. október 22-én, els? alkalommal került sor
boldoggáavatásra német földön.  A speyeri dómban, Benedek pápa megbízása alapján, a müncheni Friedrich Wetter bíboros avatta boldoggá a „szegények atyjaként” tisztelt Paul Josef Nardini pfalzi papot és rendalapítót (1821–1862).

    A pápa röviddel hivatalba lépése után rendelkezett úgy, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben a boldoggáavatásokra a helyi egyházakban kerüljön sor, s csak – az egész világegyházat érint? – szenttéavatásokat végezze a pápa.

   

Sajat címkek: 

Oldalak