Hírek

 

 

Szabin testvér

    Nem tudok úgy gondolni a brassói ferences kolostorra, amelynek temploma zarándokhely a hívek számára – különösen Szent Antal segítségül hívása miatt –, hogy ne látnám a templom sekrestyéjében Szabin testvért, törékeny, csuhás alkatával, szelíd tekintetével, jóságosan mindazokkal szemben, akik átlépik küszöbét, kétségbeesésük és nehézségeik elűzésének vágyával, keresve a reményt és az isteni segítséget.
De minthogy a Földön minden mulandó, kevéssel ezelőtt magához hívta őt is Isten.

Sajat címkek: 

Gyászjelentés


Teremtő mennyei Atyánk akaratában megnyugodva és a boldog viszontlátás reményében közöljük, hogy

Dăian George

fr. Szabin ofm


rendi testvérünk
életének 89.,rendbelépésének 69. évében, ez év január 30-án elhunyt.
 
    Temetése a 13.00-kor kezdődő engesztelő szentmiseáldozat (brassói ferences templomban) bemutatása után, a templom kriptájában, február 1-én, pénteken lesz.
    Szeretett halottunk, 1919. augusztus 9-én született Medgyesen, 1939 február 5-én öltötte magára a ferences rend ruháját és ünnepélyes fogadalmat tett Kaplony-ban 1948. febr. 18-án.
    Szerzetességének 69 évét Kolozsváron, Mikházán, Kaplonyban, Máriaradnán, Körösbányán, Esztelneken és Brassóban élte le. Volt kertész, szakács, sekrestyés és házfőnök.
    1992-ben helyezték Brassóba. Itt, mint házfőnök kezdte pályafutását, sokat munkálkodott a kolostor visszaszerzésén. Nagy hozzáértéssel hallgatta meg a szükségben lévők panaszait, kéréseit és imáival támogatta őket.
   Imádságos lélekkel, végtelen türelemmel és alázattal viselte az idős kor nehézségeit és Isten akaratában megnyugodva hordozta a betegség keresztjét, s készült a földi életből való távozásra.

“Áldott légy Urunk a testi halálért, a mi testvérünkért,
Akitől élő ember el nem futhat…
Boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak.”

 (Szt. Ferenc: Naphimnusz)
                                                                                                                 
 A gyászoló ferences család és rokonság

Sajat címkek: 

Nekrológ helyett
P. Stelli Benedek ofm


2008. január 27-én
tragikus hirtelenséggel életét vesztette.

Temetésére január 30-án, 13 órakor kerül sor, Vajdahunyadon.


Nekrológ helyett álljon itt ez a beszámoló, amelyben ő foglalja össze életét.

Szűz Mária oltalma alatt megvalósított ötven éves papi tevékenység

Isten szolgája, Márton Áron 1957. november 24-én szentelt pappá a gyulafehérvári püspöki kápolnában több rendtársammal együtt.
Nem voltam rossz fiú, de angyal sem. Gyarlóságom tudatában Szűz Máriát kértem meg, hogy vigyázzon rám és segítsen papi munkámban. Primiciás jelmondatom: „Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, légy az én menedékem.” Ezüstmisén szentképein ez olvasható: „Magasztalja lelkem az Urat.”Aranymisés meghívómra a Fájdalmas Szűzanya himnuszának záró verssorát írattam: „Jézusom ha jő halálom,/Anyád keze rám találjon;/mennybe hívjon engemet!”
Működésem állomásai: Dés, Bonchida 8 év, Brassó 2 év, Marosvásárhely 3 év, Vajdahunyadon pedig 35 éve vagyok.
Désen a román nyelvű gyerekek hitoktatásával bízott meg a helyi elöljáró. Ezen kívül még bőven jutott idő a plébániák kisegítésére.
Bonchida volt működésem második állomása. Tiszteletreméltó elődöm, Pál József hitvalló, kiváló lelkipásztor volt. E téren jó jó munkát végzett. Bevezette a kétnyelvű hitoktatást. E miatt az államhatalom megbízottja állandóan zaklatta, akinek ő erős hittel ellenállt. Ezt a munkát ugyanolyan körülmények között kellett folytatnom. Szerencsémre velem voltak a szüleim. Édesapám kántorizált, édesanyám végezte a házi teendőket. Huszonnyolc gyermeket sikerült a bérmálásra előkészítenem. A templomot belül kifestettem, kívülről pedig bekerítettem „betoncoklis” drótkerítéssel. Itteni működésem alatt kaptam ajándékba egy svájci barátomtól egy 1300-as új Daciat. Így könnyebben végezhettem lelkipásztori munkámat a leányegyházakban: Válaszúton, Iklódon és Szászmátéban. Ez utóbbi 100 km-re volt Bonchidától. Az itt eltöltött nyolc évet életem aranykorának szoktam mondani.
Bonchidáról Brassóba kaptam áthelyezést, ahol Szabin testvér nagy szeretettel várt. Ő volt a házfőnököm. Minden nap közösen végeztük a Szent Zsolozsmát. Újra szerveztem a Ferences Világi Rendet, amelynek két évig voltam a lelkivezetője. Jó kapcsolatom volt a világi papsággal. A nagytemplomban minden második vasárnap kisegítettem Ft. Csiszér Albert esperes urat. Ezenkívül Szabin testvérrel részt vettünk minden ünnepélyes körmeneten. Itteni működésemre mindig hálásan emlékszem vissza.
Brassó után Marosvásárhely lett működésem színtere. Itt is nagyon jó testvérekre találtam: P. Bakó Pál volt a házfőnököm, Honfi Adauktusz testvér pedig gazdasági ügyeket intézte. Minden reggel közösen végeztük az imát, az elmélkedést és a Szent Zsolozsmát. Mindkettőjüknek tehetségem szerint segítettem. Hittanórákat vállaltam az iskolában is és otthon a zárdában is. Adauktusz testvérnek segítettem a gyümölcsfák metszésében és permetezésében, valamint a rendház egyéb ügyeinek intézésében. Megszerveztem a Ferences Világi Rendet, melynek három éven át lelkivezetője voltam. A világi papsággal ápoltuk a jó viszonyt. A plébánosok meghívására missziókat, lelkigyakorlatokat, triduumokat és alkalmi ünnepeken szentbeszédeket vállaltam. A Főtemplomban Csató Béla főesperes úr által szervezett ünnepi körmeneteken mindig részt vettünk. Így próbáltuk kifejezésre juttatni egyházmegyés paptestvéreink iránti tiszteletünket.
Vajdahunyad lenne papi és szerzetesi tevékenységem ötödik állomása.
Szent életű barátok meleg fogadtatására találtam itt. P. Sándor Valérián volt a házfőnök, P. Bartók Albert a vikárius. Valérián atya szabad idejében rózsafüzéreket kötött. Minden szemre elimádkozta a megfelelő imát. Albert atya a hitoktatás területén szorgoskodott, kiváló eredménnyel. Jómagam – mivel kocsival jöttem – a filiákban tevékenykedtem: Govásdián, Lindzsinán /Izvoarele/ Teleken és Gyaláron.
Megjegyezni kívánom, hogy Isten szolgája Márton Áron püspök úr példájára első voltam az egyházmegyében, aki mozgássérültet alkalmaztam irodai munkára Bakó Anna személyében, aki ügyesen és szépen dolgozott az irodán. Vajdahunyadon a torony és a templom tetőszerkezetét a porladozó eternitről kicseréltük bádogra nagybányai szakemberekkel.
Govásdián a templom szentélyét bádoggal fedtük, lefolyó csatornákat tettünk, bekerítettük a templom körüli részt, és a templomba vezető ösvényt úttá szélesítettük.
Lindzsinán befejeztük a templom építését, amelyet Jakab Antal püspök úr szentelt fel. Teleken a templom külső részét nemesvakolattal vontuk be, a deszkakerítést betonkerítéssel cseréltük fel. A templomot belül kifestettük és a temetőt is bekerítettük.
A fent leírtak lennének dióhéjban ötven éves papi és szerzetesi tevékenységeim. Legyen ezért hála a Szentháromságos egy Istennek és Jézus Szent Anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának.

Vajdahunyad, 2007. szeptember 16.

Sajat címkek: 

„Hivatásgondozás az iskolai nevelésben” - beszámolók a jutalomkirándulásról

Január 3 és 6 között került sor a pedagógusoknak meghirdetett pályázat nyerteseinek a találkozójára a brassói ferences kolostorban. A vége végén csak heten tudtak részt venni a találkozón, ami jó légkörben zajlott le.

Csütörtökön (jan.3) délután érkeztek, majd az elszállásolás után meg volt a közös ismerkedés, vacsora és utána közös esti séta a városban.

Sajat címkek: 

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul – Thomas, a zarándok a brassói kolostorban

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul

2007 december 9-én, vasárnap délután becsengetett kolostorunk ajtaján két, turista hátizsákos fiatal szálláskérési szándékkal: Andrea Magyarországról és Thomas Franciaországból.

Sajat címkek: 

Hivatásgondozás az iskolai nevelésben (eredményhírdetés)

Ferences Kolostor

E címmel hirdetett pedagógusok számára pályázatot a brassói ferences rendház ez év szeptember végén. A pályázat kiírásának célja, hogy a pályázók felfedezzék és műveikkel felhívják a figyelmet a hivatásorientált nevelés fontosságára. Ezzel a pályázattal a hivatásgondozás-kultúráját szeretnénk táplálni, amelyben az élete értelmét kereső fiatal nem marad egyedül létfontosságú kérdéseinek a megoldásában, megválaszolásában.

Sajat címkek: 

Fél évszázad az Úr szolgálatában

Fél évszázad az Úr szolgálatában

Gyermekkori gondolatként kezdôdött, majd a számtalan megpróbáltatás mellett fél évszá­zados szolgálatban teljesedett ki. A legtöbbek által csak József atyaként ismert P. Mark József ferences barát két társával, P. Nagy Tarziciusz OFM és P. Stelli Benedek OFM szerzetesekkel pappá szentelésük 50. évfordulóját ünnepelték szombaton. A Csíksomlyói Kegytemplomban tartott aranymise mottójául az ünnepeltek egy Assi­si Szent Fe­renc-idézetet vá­lasz­tottak: „ Boldogok, akik ki­tarta­nak mindabban, amit elkezdtek!” A Csíksom­lyón 38 éve szolgáló nyolcvanéves József atyával az ünnepi eseményt megelôzô napon beszélgettünk.

Sajat címkek: 

Égi csillagot kér a Szűzanyától

Boldogok, akik kitartanak mindabban, amit elkezdtek – hirdeti az Assziszi Szent Ferenctől kölcsönzött idézet, amelyet P. Márk József OFM, P. Nagy Tarziciusz OFM és P. Stelli Benedek OFM választottak mottóként a csíksomlyói kegytemplomban holnap 10.30-kor kezdődő aranymiséjüket hírül adó szentképre. Az ünnepre váró ferences atyák közül a Csíksomlyón 38 éve szolgáló nyolcvanéves és mindig derűs József atya a rangidős. Pappá szentelése 50. évfordulója kapcsán vele beszélgettünk.

Sajat címkek: 

Bibliadráma - önismereti csoport

Tekintetem a hegyek felé emelem:
Honnan jön segítség számomra?
(Zsolt. 121)
Bibliadráma


önismereti csoport indul


40 óra (három hétvégés találkozással)Azoknak ajánljuk, akik személyes élethelyzetükben szeretnének tisztábban látni!

Mindezt játékosan a Biblia segítségével!
Sajat címkek: 

Oldalak